Образци на документи

Документи, свързани с обучението от разстояние в електронна среда

Заявление – Общежитие

Заявление стипендия-социална

Заявление стипендия -един родител

Заявление декларация -ТЕЛК

Заявление отличен успех

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Приемане-на-ученици-в-VIII-клас в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

 ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на  дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

( удостоверения, свидетелства, дипломи)

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на Служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на Служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на Диплома за средно образование