ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

„BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – фаза І“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

* * *

Вход към електронна платформа

* * *

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

– Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците

– Преодоляване на образователните дефицити

– Повишаване на образователните постижения

– Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите

– Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

ДОКУМЕНТИ

ИНСТРУКЦИЯ РД09-2993 / 09.08.2017 г. за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004

Заповед РД09-1072/10.08.2016 г.

Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект „Твоят час.“

Приложение към Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г.

Заповед РД09-1776/13.03.2017 г.

Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект „Твоят час.“

Приложение към Заповед РД09-1776/13.03.2017 г.

Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, PDF

Анкетна карта, Приложение № 4, PDF за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“.

Индивидуална образователна карта, Приложение № 5, PDF

Разходи за закупуване на материали, PDF

Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изисквания към вида на извънкласните дейности, включени в училищната програма „Твоят час“ и финансирането им определени на база Механизма за групиране на училищата с различен профил на учениците за участие в дейностите по проект „Твоят час“

Отчет на събитие

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“


В ПГВМСС “ Св. Георги Победоносец“за учебната 2017-2018 година по проекта са сформирани:

        Групи за преодоляване на обучителни затруднения:

·    БЕЛ – подготовка за ДЗИ – ръководител Т. Танова

·     Български език и литература  9 клас – ръководител Т. Танова

·   Биология и здравно образование  подготовка за ДЗИ – ръководител Оф. Балабанова

·    Виртуална математика – ръководител Г. Георгиева

·    Математика 8 клас – ръководител Г. Георгиева

·   Математика 9 клас– ръководител Г. Георгиева

·    История и цивилизация– ръководител К. Ушева

·         Химия и опазване на околната среда    – ръководител А. Йотова   

Дейности по интереси:

·    Клуб Йога – ръководител В.Филимонова

·    Клуб Муза – ръководител З. Керелски

·    Коктейл бар – Бариста – ръководител  Ил. Ангелов

·    Проследяване на дивеч по следа  – ръководител С. Комаревска

·    Рисуване на стъкло –  – ръководител  С. Райков

·    Танцувай с усмивка – ръководител Ил. Владимирова

·    Тенис на маса – ръководител Ил. Владимирова

·    Физиотерапия и фризьорство при ССЖ и домашни любимци 

·    Безопасност на движението по пътищата –ръководител Г. Павлова

·    Шахмат – ръководител Д. Гатева


    В ПГВМСС “ Св. Георги Победоносец“за учебната 2016-2017 година по проекта са сформирани:

        Групи за преодоляване на обучителни затруднения:

 1. Успех на ДЗИ по БЕЛ – ръководител Т. Танова
 2. Езикова лаболатория – ръководител Т. Танова
 3. Виртуална математика – ръководител Г. Георгиева
 4. Математика  – ръководител Г. Георгиева
 5. Биология  и ЗО –  ръководител Оф. Балабанова
 6. Биология  и ЗО – подготовка за  ДЗИ –   ръководител Оф. Балабанова
  Дейности по интереси:
 7. Предприемачество –ръководител Г. Павлова
 8. Тенис на маса – ръководител Ил. Владимирова
 9. Шахматен  клуб – ръководител Д. Гатева
 10. Проследяване на дивеч по следа – ръководител С. Комаревска
 11. Креативно писане – ръководител  С. Райков
 12. Рисуване на стъкло – ръководител  С. Райков
 13. Клуб Муза – музика и изкуство – ръководител З. Керелски