Ученически практики – 2

 

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“

 

През втория учебен срок на учебната 2022/2023 година продължават дейностите по Проект „Ученически практики 2“ (ОП НОИР). Във връзка със създаването на учебно-тренировъчните фирми, училището кани като свои партньори лектори, притежаващи специфичен опит в дадената сфера-поне 3 години (направление „Ветеринарна медицина“ и „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“), за да проведат обучение в рамките на 8 часа. Участници могат да бъдат не само предстaвители на бизнеса, но също така и от академичните среди – научни работници, университетски преподаватели и др. Обучението е с цел да се създаде предприемачески дух и по-лесната интеграция на учениците от ученическия чин към реалната работна среда.